چگونه تصویر یک برند سیاسی را در افکار عمومی حفظ کنیم؟

در واقع بین رویدادها و برندهای سیاسی ارتباط بسیاری مهمی برقرار است و یک رویداد می‌تواند باعث انتقال تداعی‌های منفی یا مثبت به یک برند سیاسی شود.

در این مبحث باید به این موضوع توجه کرد که رویدادها کاملا متفاوت هستند. برخی مانند پخش برنامه حزب سیاسی و نشست‌های خبری، به شدت کنترل شده و قابل پیش‌بینی و برخی نیز مانند هجمه ناشی از بیماری‌ها و اعتصاب سوخت، به شدت کنترل نشده و غیر قابل پیش‌بینی هستند.

همچنین رویدادها با توجه به دو عنصر زمان و اثر نیز متفاوت هستند، برخی طولانی و پر اثر هستند و برخی در کوتاه‌مدت با اثر کم اتفاق می‌افتند.

پرسش کلیدی مطلب پیش رو این است که برندهای سیاسی در مواجهه با رویدادها به ویژه رویدادهای پیش‌بینی نشده چه تمهیداتی باید بیندیشند و چگونه عمل کنند؟

به نظر می‌رسد، یکی از گام‌های اولیه در مواجهه با انواع رویدادها و تاثیر نامعلوم آنها بر تصویر برند حزب و سیاستمدار، درک فرآیندی است که رأی‌دهندگان درباره رویدادها قضاوت می‌کنند و بر اساس آن دیدگاه‌شان درباره یک برند سیاسی تقویت یا تضعیف می‌شود.

تصویر، مهم‌تر از سیاست است

تحقیق سایت (MORI (www.MORI.com نشان می‌دهد که در حال حاضر تصویر به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم یک برند سیاسی در مقایسه با سیاست‌ها در تعیین رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در بریتانیا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اما دلیل اصلی این اهمیت چیست؟

برای یافتن پاسخ این سوال علاوه بر بررسی تصویر سیاسی از ادبیات بازاریابی نیز نباید غافل شد.

تصویر یک برند، مزایایی برای رأی‌دهنده فراهم می‌کند، از جمله آنکه نقش نمادین یا خودبیانگر برای او دارد و همین ویژگی یک محصول را که می‌تواند یک حزب هم باشد، به چیزی فراتر از یک محصول یا حزب معمولی تبدیل می‌کند.

انتقال تصویر برند و تاثیرپذیری برند از رویدادها

میزان تاثیر رویدادها بر برند به عواملی از جمله،  قدرت رویداد، چگونگی آگاهی و دانش مردم از این رویداد و همچنین معانی نهفته در دل آن بستگی دارد.

دامنه وسیعی از رویدادهای سیاسی وجود دارد که ممکن است بر تصویر یک برند سیاسی تاثیر بگذارد. این وسعت این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه رأی‌دهندگان تصمیم می‌گیرند که چه چیز مهم است و به آن توجه می‌کنند؟

در پاسخ به به پرسش بالا، دو تئوری وجود دارد. این تئوری ها چیست و چگونه می توان با آگاهی از آن ها تاثیر رویدادها بر یک برند سیاسی را مدیریت کرد؟

چند روش کنترل تداعی منفی رویدادها بر برند سیاسی

در ادبیات برندسازی، استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت بحران و درگیری برند با یک رویداد منفی وجود دارد، برای نمونه «کنش‌های خوب» و «کنش‌های بد» به عنوان کنش‌های تجویزی برای مقابله با رویدادهایی که ممکن است برند را تخریب کنند، پیشنهاد می‌شوند. کلرسرعت واکنش و بی‌ریایی را به عنوان دو عمل کلیدی به مدیران برای مقابله با رویدادهای منفی پیشنهاد داده است. البته همانطور که اشاره شد، ماهیت غیر قابل کنترل برخی رویدادها باعث می‌شود، انجام پاسخ سریع در سیاست همیشه ممکن نباشد.

استراتژی‌های‌ دیگری برای مصون ماندن تصویر حزب سیاسی از تداعی‌های منفی رویدادها هم وجود دارد. این استراتژی ها چیست؟ در مقابله با کدام نوع از رویداد به کار می آیند و چگونه باید آن ها عملی کرد؟

برای یافتن پاسخ سوال های بالا، آشنایی با تئوری ها و استراتژی های در حوزه تاثیر رویدادهای سیاسی بر برند و آشنایی با نمونه هایی از رویدادها و نحوه مقابله برندهای سیاسی با آن ها به شماره اول فصلنامه راهبرد ارتباطات به سردبیری و مدیرمسئولی آرش محبی مراجعه کنید.

برچسب ها: , , , ,